Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak De Tuintovenaar

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 5 februari 2013. Inhoud

|| Artikel 2 =>

Artikel 1 — definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de eenmanszaak De Tuintovenaar die de hierna benoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
Werkzaamheden: het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor - of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten.
Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden in geval de levering hiervan met de consument schriftelijk is overeengekomen.
Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; zand, grond, teelaarde en compost.
Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.
Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met de ondernemer.

|| Artikel 2 =>