Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak De Tuintovenaar

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 5 februari 2013. Inhoud

<= Artikel 2 ||  || Artikel 4 =>

Artikel 3 — het aanbod/de offerte

1: Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend.

2: De ondernemer brengt het aanbod schriftelijk, dan wel elektronisch uit.

3: Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

5: Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.

6: Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom, regie of zelfregie klant.
Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer en/of diens personeel en/of diens onderaannemer(s) voor hem werkzaam is/zijn geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
a: Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief de BTW.
b: Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten.
c: Bij de prijsvormingmethode zelfregie klant is de consument verantwoordelijk voor het organiseren van het werk en het bestellen en betalen van de benodigde materialen. De ondernemer zal desgewenst adviserend optreden echter, acteren op dit advies is geheel voor de verantwoording van de consument. De ondernemer en consument spreken een uurloon af. De ondernemer zal op verzoek een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten. Uren die redelijkerwijs als verloren gerekend kunnen worden als gevolg van planningfouten of ondeugdelijk materiaal worden doorberekend aan de klant.

7: Het aanbod vermeldt de wijze van betalen en de betalingsvoorwaarden.

8: Het aanbod gaat — schriftelijk dan wel elektronisch — vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

9: De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

10: Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht tot het uitvoeren van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na de datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.

11: Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

<= Artikel 2 ||  || Artikel 4 =>